Specijalna bolnica za interne bolesti Lazarevac, osnovana je 28.02.1972 godine kao Institut za endemsku nefropatiju Lazarevac.,rešenjem Skupštine Grada Beograda br. 5-266/72-10-04 ,a na predlog Medicinskog fakulteta u Beogradu kao suosnivača.

Specijalna bolnica obavlja vanbolničku i stacionarnu zdravstvenu delatnost u oblasti endemske nefropatije, bubrežnih i drugih internističkih bolesti.

U obavljanju zdravstvene delatnosti bolnica pruža preventivne, dijagnostičke, terapijske i rehabilitacione zdravstvene usluge iz sledećih oblasti zdravstvene zaštite, odnosno specijalnosti i to iz:

interne medicine
nuklearne medicine
– radiologije
medicinsko-kliničke biohemije

- endokrinologije

socijalne medicine i statistike.


U cilju efikasnijeg i racionalnijeg obavljanja delatnosti, kontrole stručnog rada u bolnici se organizuju sledeće organizacione jedinice:

 1. Ambulantno poliklinička služba (služba hemodijalize i dispanzerska služba)
  – Centar za hemodijalizu ima 26 veštačkih bubrega i 60 bolesnika na hroničnom programu hemodijalize.
  – Dispanzer za bubrežne bolesti, obavi oko 17.000 pregleda na godišnjem nivou. U svom sastavu ima više službi: služba nuklearne medicine, kliničko- biohemijsku laboratoriju,eho kabinet, kardiološka služba, nefrološku službu, endokrinološku službu, EKG dijagnostika..
 2. 2. Bolnička služba / stacionar i dnevna bolnica/
  – Stacionar poseduje 32 bolesničkih postelja
  – Dnevna bolnica u okviru koje se obavljaju komplikovanije, dijagnostičke i terapijske procedure a koje nije   moguće sprovesti van bolnički.
 3. 3. Administrativno tehnička služba
  – Sastavljena od administrativne službe i tehničkog osoblja (elektrotehničari, portiri, higijeničari i vozači).

 

Osnovne informacije


NAZIV USTANOVE: Republika Srbija;

Specijalna bolnica za interne bolesti Lazarevac;

11550 Lazarevac

Sedište: Lazarevac, Ulica Đorđa Kovačevića 27

E-Mail: nefropatija@eunet.rs

Direktor: Prim. Dr Miodrag Milić, spec. internista - nefrolog

Kontakt telefoni: 011/8120-164,8121-882

Fax: 011/8123-173

Kontaktirajte nas


9 + 1 =