ORGANI SPECIJALNE BOLNICE

 

 

 


 

 

 

1. Direktor

  Direktora bira Upravni odbor ustanove a izbor potvrđuje ministar zdravlja Republike Srbije. Organizuje i rukovodi
procesom rada Specijalne bolnice u (daljem tekstu SBZIB ),

  stara se o zakonitosti rada i odgovara za zakonitost rada SBZIB .

  Naredbodavac je za izvršenje finansijskog plana i programa rada.

  Izvršava odluke Nadzornog i Upravnog odbora. Radi i druge poslove u skladu
sa zakonom i profesionalnom opredeljenošću.

 

2. Upravni odbor

  Upravni odbor je organ upravljanja SBZIB.

  Ima tri člana od kojih je jedan  iz redova zaposlenih u SBZIB a dva predlaže ministarstvo zdravlja.

  Odlučuje o poslovanju i utvrđuje poslovnu politiku SBZIB . Radi sve druge
poslove u skladu sa Zakonom.

 

3. Nadzorni odbor

  Obavlja nadzor nad radom direktora, radom Upravnog odbora, i nad poslovanjem
SBZIB .

  Ima tri člana od kojih je jedan iz redova zaposlenih u SBZIB a dva predlaže ministarstvo zdravlja.

 

 

 


 

 

 

Stručni organi i komisije

 

1.Stručni kolegijum 

     Radom stručnog kolegijuma predsedava predsednik Stručnog kolegijuma.

  Stručni kolegijum sačinjavaju rukovodioci službi i po potrebi druge osobe
koje mogu doprineti radu stručnog kolegijuma.

  Stručni kolegijum je savetodavni organ direktora i bavi se pitanjima iz
struke.

 

2.Stručni savet

  Stručni savet je savetodavno telo direktora i Upravnog odobra.

  Članovi Stručnog saveta su zdravstveni radnici sa visokom stručnom spremom
koji na predlog oragnizacione jedinice SB imenuje direktor.

  Stučni savet ima pet čanova.

   Razmatra i odlučuje o
pitanjima stučnog rada,

   Predlaže program
stručnog rada kao i stručnog razvoja SB,

   Predlaže plan i
program stručnog rada i usavršavanja zdravstvenih radnika i saradnika,

   predlaže plan za
unapređenje kvaliteta stručnog rada.

 

3.Etički odbor

  Etički odbor je stručno telo koje prati pružanje i sprovodjenje zdravstvene
zaštite, na načelima profesinonalne etike.

  Ima pet članova, koji se imenuju iz redova zaposlenih radnika SB i
građana sa završenim pravnim fakultetom koji žive na teritoriji opštine
Lazarevac.

 

4.Komisija za praćenje kvaliteta rada

  Komisija za praćenje kvaliteta rada jeste stručno telo koje se stara o
stalnom unapređenju kvaliteta rada u SBZIB.

  Donosi godišnji program provere kvaliteta stručnog rada. Članove komisije
imenuje direktor.

 

 

 


 

 

 

RUKOVODSTVO SPECIJALNE BOLNICE

 

Direktor SBZIB : Prim. dr Miodrag Milić, Spec. internista-nefrolog,
telefon: 011/ 8120-164

  Načelnik hemodijalize: Dr Marija Dobričić, Spec. internista-nefrolog

Načelnik bolničkog odeljenja SBZIB: Prim. Dr Lojović Vuković Dubravka, Spec. internista-endokrinolog

  Načelnik ambulantne službe: Dr Vesna Pakić, Spec. internista – kardiolog

 Šef biohemijske laboratorije: Dr Vesna Pejović, Spec. biohemije

  Šef nuklearne laboratorije: Dr Nataša Šarenac, Spec. nuklearne medicine

  Šef ekonomsko-finansijske službe: Vesna Rajić, dipl. escc.

  Šef pravne i tehničke službe: Svetislav Todorović, Dipl. pravnik

  Glavna sestra: Verica Ilić, Viša medicinska sestra

  Odgovorne sestre na hemodijalizi: Radica Jovičić, VMS

                                                                   Jasmina Jokić, VMS

Odgovorna sestra na odeljenju: Marija Đurđević