ORGANI SPECIJALNE BOLNICE


1. Direktor

Direktora bira Upravni odbor ustanove a izbor potvrđuje ministar zdravlja Republike Srbije. Organizuje i rukovodi
procesom rada Specijalne bolnice u (daljem tekstu SB),

stara se o zakonitosti rada i odgovara za zakonitost rada SB.

Naredbodavac je za izvršenje finansijskog plana i programa rada.

Izvršava odluke Nadzornog i Upravnog odbora. Radi i druge poslove u skladu
sa zakonom i profesionalnom opredeljenošću.

 

2. Upravni odbor

Upravni odbor je organ upravljanja SB.

Ima sedam članova od kojih su tri iz redova zaposlenih u SB.

Odlučuje o poslovanju i utvrđuje poslovnu politiku SB. Radi sve druge
poslove u skladu sa Zakonom.

3. Nadzorni odbor

Obavlja nadzor nad radom direktora, radom Upravnog odbora, i nad poslovanjem
SB.

Ima pet članova od kojih dva iz reda zaposlenih SB.


Stručni organi i komisije

1.Stručni kolegijum 

   Radom stručnog kolegijuma predsedava predsednik Stručnog kolegijuma.

Stručni kolegijum sačinjavaju rukovodioci službi i po potrebi druge osobe
koje mogu doprineti radu stručnog kolegijuma.

Stručni kolegijum je savetodavni organ direktora i bavi se pitanjima iz
struke.

2.Stručni savet

Stručni savet je savetodavno telo direktora i Upravnog odobra.

Članovi Stručnog saveta su zdravstveni radnici sa visokom stručnom spremom
koji na predlog oragnizacione jedinice SB imenuje direktor.

Stučni savet ima pet čanova.

 Razmatra i odlučuje o
pitanjima stučnog rada,

 Predlaže program
stručnog rada kao i stručnog razvoja SB,

 Predlaže plan i
program stručnog rada i usavršavanja zdravstvenih radnika i saradnika,

 predlaže plan za
unapređenje kvaliteta stručnog rada.

3.Etički odbor

Etički odbor je stručno telo koje prati pružanje i sprovodjenje zdravstvene
zaštite, na načelima profesinonalne etike.

Ima pet članova, koji se imenuju iz redova zaposlenih radnika SB i
građana sa završenim pravnim fakultetom koji žive na teritoriji opštine
Lazarevac.

4.Komisija za praćenje kvaliteta rada

Komisija za praćenje kvaliteta rada jeste stručno telo koje se stara o
stalnom unapređenju kvaliteta rada u SB.

Donosi godišnji program provere kvaliteta stručnog rada. Članove komisije
imenuje direktor.


RUKOVODSTVO SPECIJALNE BOLNICE

Direktor SB: Prim. dr Ivko Marić, Spec. internista-nefrolog,
telefon: 011/ 8120-164

Načelnik bolničkog odeljenja SB: Prim. dr Miodrag Milić, Spec. internista-nefrolog

Načelnik hemodijalize: Mr dr sci.Aleksandra Arsenović Spec. internista-nefrolog

Šef biohemijske laboratorije: Dr Vesna Pejović, Spec. biohemije

Šef nuklearne laboratorije: Dr Nataša Šarenac, Spec. nuklearne medicine

Šef ekonomsko-finansijske službe: Vesna
Rajić, dipl. escc.

Šef pravne i tehničke službe: Svetislav Todorović, Dipl. pravnik

Glavna sestra: Verica Ilić, Viša medicinska sestra