UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA


CENTAR ZA HEMODIJALIZU

Centar za hemodijalizu ima 26 dijaliznih mesta i 6 rezervnih aparata.
Po tipu aparata struktura je sledeća:

Gambro Artis – 5 aparata,Ø
Fresenius  – 19 aparata,Ø
  B. Braun  – 2 aparata,Ø

Prosečna starost svih aparata je 2 godine.
Priprema vode za hemodijalizu obavlja se u reverznoj osmozi proizvođača Gambro iz Švedske koja je remontovana 2017. godine.
Dezinfekcija osmoze se vrši automatski sa mogućnošću toplotne i hemijske dezinfekcije.
Provodljivost je 2-4 micro S. Sterilizacija potrebnog sanitetskog materijala za hemodijalizu obavlja se autoklavom.
Potrošni materijal za hemodijalizu se nakon upotrebe, takođe steriliše autoklavom i odlaže u kontejner za smeće a nakon toga na gradsku deponiju.

Infektivni materijal se skladišti u posebne kante  u zaključanom prostoru i odvozi za Beograd od strane za topredviđene službe, na uništavanje.

Centar za hemodijalizu radi u dve smene.i dijalizira se 60bolesnika sa područja opštine Lazarevac, Lajkovac i skoro svih beogradski opština.,.U  Centru za hemodijalizu radi 5 lekara (3 specijalista interne medicine – nefrolozi i 2 lekara opšte prakse ), 21 medicinskih tehničara (2 VSS i 19 SSS), 3 elektrotehničara, 5 radnika na održavanju higijene i 6 vozača.


 

STACIONAR

Stacionar ima 32 postelje u kojima se leče internistički bolesnici (nefrološki, kardiološki, endokrinološki, pulmološki, gastroenterološki i drugi bolesnici).
Osam postelja su u poluintezivnoj nezi, 22 standardne nege i 2 postelje pripadaju dnevnoj bolnici u kojoj se obavljaju složenije dijagnostičke i terapijske procedure, a koje ne zahtevaju duže ležanje u bolnici ( IVU, transfuzija krvi, infuzija krvi, veno punkcije, abdominalna punkcija i sl.).
Na stacionaru radi 5 lekara ( specijalisti i lekari opšte prakse) kao i jedan lekar u dnevnoj bolnici (specijalista interne medicine, )19 med.sestara, 3 radnika na održavanju higijene. 2 radnika u kuhinji i 2 u vešernici

. U stacionaru se nalazi neophodna oprema za dijagnostikovanje i lečenje hospitalizovanih boloesnika (EKG aparati, defibrillator, inhalatori, aparat za kiseonik, suvi sterilizator i dr.).

 


DISPANZER

U okviru dispanzera postoje sledece sluzbe:

-Nefrološka služba,
-Kardiološka služba,
-EHO kabinet,
-EKG dijagnostika,
-Kliničko-biohemijska laboratorija,
-Služba nuklearne medicine,
-Rendgen služba
-Služba za informatiku, statistiku i socijalnu medicinu i

Nefrološka služba

Bavi se ranim otkrivanjem, prevencijom, lečenjem obolelih od endemske nefropatije i drugih bubrežnih bolesti,
a naročito prati i kontroliše bolesnike sa honičnom bubrežnom insuficijencijom, vrši pripremu pacijenata za hronični program hemodijalize.
Blisko sarađuje sa drugim nefrološkim institucijama u zemlji (Nefrološka klinika KC Srbije, KBC Zvezdara, VMA i druge),
kao i klinikama za urologiju.

Kardiološka služba
Bolnica ima jednog kardiologa, koji radi u kardiološkoj ambulanti i u kabinetu za ultrazvučnu dijagnostiku.

 

EHO kabinet

 

Dva aparata  sa kolor doplerom, marke Vivid 3 i Vivid 9, proizvođača General-elektric, USA, sa tri sonde:
Kardiološka Ø
Abdominalna Ø
Sonda za površinska tkiva i štitastu žlezdu.Ø

Kliničko-biohemijska laboratorija 

 

Kliničko-biohemijska laboratorija ima modernu opremu nabavljenu u poslednjih dve do tri godine I to   brojač krvnih elemenata, automatski laboratorijski analizator, trombotrak, plameni fotometar, centrifuge, mikroskope, gasni analizator i ostalu prateću opremu.

U kliničko biohemijskoj laboratoriji zaposlen je jedan lekar specijalista kliničke biohemije i 6 laboranata..
Broj analiza na godišnjem nivou je 150.000. Paleta biohemijskih analiza pripada sekundarnom nivou zdravstvene zaštite.

Služba nuklearne medicine

 

Smeštena je na spratu Specijalne bolnice  u prostoru koji je uređen i opremljen po svim važećim standardima za specifičan režim rada nuklearno-medicinske dijagnostike.
Služba poseduje gama kameru –DIACAM (proizvođača SIEMENS),kao bazični dijagnostički uređaj,  sa jednim detektorom širokog vidnog polja i pratećom (računarskom)opremom  i in vitro gama brojač (LKB-WALLAC) za merenje tj. kvantitativno određivanje koncentracije hormona , tumorskih markera  i drugih  biološki aktivnih supstanci u telesnim tečnostima-serumu, plazmi i dr.
Stručan, posebno obučen i edukovan kadar ove službe, koji čini lekar specijalista nuklearne medicine i tri  medicinska tehničara, svakodnevno, prema brižljivo planiranoj dinamici i rasporedu, sprovodi  ambulantne preglede i nuklearno-medicinska  snimanja iz različitih kliničkih oblasti, prvenstveno nefro-urologije ,endokrinologije, onkologije i dr.

Pomoću gama kamere vrše se brojne dijagnostičke funkciono-morfološke (dinamske i statičke) nukearno-medicinske pretrage (dinamska scintigrafija bubrega sa određivanjem brzine glomerulske filtracije-GFR u više različitih protokola, kompjuterizovana  diurezna radiorenografija,  statička scintigrafija bubrega, scintigrafija štitaste žlezde, scintigrafija skeleta celog  tela  i dr.), a uz primenu in vitro gama brojača služba je u mogućnosti da uradi veći  broj analiza iz široke palete in vitro nuklearno-medicinskih dijagnostičkih metoda (RIA i sl.) ,posebno endokrinoloških i uroloških  ,a sve  u skladu sa potrebama lokalne i regionalne zdravstvene službe.
Sa višedecenijskim iskustvom u radu sa otvorenim izvorima jonizujućeg zračenja , odnosno sa prosečnim godišnjim  brojem oko 200 in vivo i preko 10.000 in vitro usluga i  tendencijom stalnog unapređenja kvaliteta i obima  nuklearno- medicinske dijagnostike,  kao i  uspešnom  saradnjom, posebno poslednjih 10 godina,  sa   drugim zdravstvenim ustanovama ,kako na teritoriji grada Beograda , tako i u okruženju  i  šire ,  služba nuklearne medicine Specijalne bolnice je stekla  sve preduslove da postane regionalni centar (za područje opštine Lazarevac i gravitirajućih opština -Valjevo, Ljig, Mionica,Lajkovac,Ub i dr. ) za ovu vrstu dijagnostike, s obzirom da u bližem  okruženju   nema   drugih   službi  ovakvog tipa .

Rendgen služba 
Koristi opremu Doma zdravlja. U toj službi radi specijalista radiolog i viši rendgen tehničar VSS.
U rendgen sluzbi se obavljaju sledeća snimanja: intravenska urografija, pregledni snimci stomaka, snimanje pluća, kostiju, rendgenskopije želudca i dvanaetopalačnog creva i drugo.

Služba za informatiku,statistiku i socijalnu medicinu

Priprema dokumentaciju iz oblasti zdravstvene delatnosti bolnice,i zdravstvenog zakonodavstva, za potrebe pripremanja plana rada bolnice,periodične izveštaje o izvršenju plana rada i vrši evaluaciju rada bolnice, sačinjava periodične statističke izveštaje o radu i morbilitetu, bavi se problematikom kvaliteta rada, proučava zdravstvenu potrošnju, kontinuirano analizira rad ustanove.
Obavlja kompijutersku obradu svih relevantnih medicinskih podataka, sačnjinjava bazu podataka hospitalizacije, hemodijalize, hroničnih nezareaznih
bolesti, resursa kadrova, med.opreme i prostora.
Vrši prijavu obolelih od endemske nefropatije i drugih bubrežnih bolesti, vrši informatičku obuku zaposlenih u bolnici.